Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Flextra Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 8.11.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Flextra Oy, Kartanontie 51, 28430 PORI

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ari Rasinkangas, ari@flextra.fi, 040 350 9925

3. Rekisterin nimi

Flextra APP -mobiilisovelluksen asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,
markkinointi, tilausten ja tarjousten käsittely tms.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
henkilön nimi, yritys/organisaatio, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä
käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden
tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.
Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sovelluksen kirjautumiseen vaadittavista
tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin
on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon
oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely
perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua
antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä
tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla
tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos
hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
vastaisesti.